Normative data study on vestibular evoked myogenic potential