Mollie Walton Tarr sitting outdoors next to a tree