1986 Letter to Melanie Goldsmith from Dorothy G. Siegel